Regulaminy

Znajdują się tutaj wszystkie regulaminy obowiązujące w serwisie, które zostały przygotowane w celu jasnego przedstawienia zasad korzystania z usług Feminizacji Głosu. Obejmują one regulamin serwisu oraz politykę prywatności. Każdy z tych dokumentów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego i świadomego korzystania ze strony internetowej www.feminizacjaglosu.pl oraz oferowanych usług.

1. Regulamin Serwisu: Dokument ten zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad korzystania ze strony internetowej, w tym aspekty prawne, politykę prywatności oraz zasady odpowiedzialności.
2. Polityka Prywatności: Informuje o metodach gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu. Zawiera także informacje o prawach użytkowników związanych z ich danymi osobowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym RODO.

Zachęcam do dokładnego zapoznania się z treścią regulaminów w celu uniknięcia nieporozumień i zapewnienia sobie komfortowego korzystania z oferowanych usług. W przypadku pytań lub wątpliwości, zespół serwisu jest dostępny do udzielenia wsparcia.

Regulamin Serwisu

  1. 1) INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupu Treści Cyfrowych za pomocą platformy internetowej znajdującej się pod adresem internetowym https://kurs.feminizacjaglosu.pl (dalej również jako „Platforma”), prowadzonej przez Akademia Śpiewu Anna Kamieńska z siedzibą przy ulicy Racławickiej 39, 41 – 506 w Chorzowie, NIP:6272721231, REGON: 383231872, e-mail: kontakt@feminizacjaglosu.pl (zwany dalej “Usługodawcą”) 
1.2. Szczególne uprawnienia przyznane konsumentom na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a o których w niniejszym Regulaminie mowa w ust. 8, nie mają zastosowania do klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. 
1.3. Możliwość korzystania z Portalu oraz oferowanego w jego ramach usług uzależniona jest od posługiwania się przez Klienta w tych celach komputerem, tabletem, smartphonem, który posiada dostęp do Internetu oraz zainstalowaną, aktualną lub jedną z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, na systemach operacyjnych Windows 10, Windows 11, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
a) Mozilla Firefox; 
b) Opera; 
c) Google Chrome;
d) Microsoft Edge; 
e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0.
1.4. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
2) DEFINICJE/SŁOWNICZEK
2.1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Cena – oznacza całkowitą cenę Produktu brutto, podaną w Sklepie w chwili składania Zamówienia

Konto Użytkownika – przestrzeń sieciowa Klienta, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z której Klient może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;

Treści Cyfrowe – oznaczają wszystkie udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Platformy: nagrania dźwiękowe, nagrania video, opisy, instrukcje lub wszelkie inne treści niematerialne, do których Klient otrzymuje dostęp po wykupieniu odpowiedniej usługi; 

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży treści cyfrowych opisanych w tym Regulaminie.

3) RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
3.1. Za pośrednictwem Platformy, Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi elektroniczne:
Konto użytkownika;
Składanie Zamówień i umożliwienie Klientom zawierania z Usługodawcą umowy o udostępnienie Treści Cyfrowych
Newsletter Usługodawcy;
Dostęp do Treści Cyfrowych na Platformie.

3.2. Usługodawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Platformy, w tym wprowadzać nowe treści cyfrowe, modyfikować ceny i części składowe Treści cyfrowych, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, w tym akcje promocyjne z wykorzystaniem unikatowych kodów promocyjnych przeznaczonych dla konkretnych Klientów. Cena podana przy każdej Treści Cyfrowej jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia, a wprowadzone przez Usługodawcę na późniejszym etapie zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży.  
4) KONTO UŻYTKOWNIKA 
4.1. Złożenie zamówienia i skorzystanie z Treści Cyfrowych wymaga założenia Konta Użytkownika.
4.2. Konto Użytkownika zakładane jest przy składaniu pierwszego Zamówienia na Platformie poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: adres e-mail, nazwę użytkownika oraz hasła do Konta Użytkownika. 
4.3. Z chwilą złożenia zamówienia Konto Użytkownika zostaje utworzone, a Usługodawca przesyła na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie dokonania zakupu oraz utworzenia Konta Użytkownika.
4.4. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
4.5. Po założeniu Konta Użytkownika każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Użytkownika.
4.6. Usługodawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania na Platformie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
4.7. Konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Użytkownika na Platformie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
4.8. W celu usunięcia Konta Użytkownika z Platformy należy skontaktować się e-mailowo kontakt@feminizacjaglosu.pl Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Usługodawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Użytkownika.
4.9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania konta Konta Użytkownika w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca jest także uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika z ważnych powodów, w szczególności którymi są:
naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Platformy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
inne naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w tym działanie na szkodą kursu feminizacji. W takiej sytuacji użytkownik ma możliwość indywidualnego kontaktu w celu reklamacji lub wyjaśnienia sytuacji.
4.10 O zablokowaniu Konta Użytkownika Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany na Platformie. Zablokowanie Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
5) SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIE UMOWY
5.1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust 12.2 Regulaminu.
5.2. W celu złożenia Zamówienia tj. zawarcia umowy sprzedaży kliknąć znajdujący się przy nim przycisk „Kup teraz”. 
5.3. W kolejnym kroku Klient zostaje przekierowany bezpośrednio do formularza Zamówienia
5.4. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia zawierającego dane płatności. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
5.5. Klient przed złożeniem Zamówienia zostaje poinformowany o głównych cechach Produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach lub ich braku, a także dostępnych formach płatności. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, co potwierdza poprzez zaznaczenia odpowiedniego okna. 
5.6. Po wypełnieniu formularza Zamówienia oraz wyborze formy płatności, Klient zostaje przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, gdzie Klient dokonuje płatności. 
5.7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
5.8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu Produktu Fizycznego lub Usługi.
5.9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy bądź przez innego operatora płatności, przy czym w przypadku usługi dostępu do Treści Cyfrowych dostęp udzielany jest niezwłocznie po otrzymaniu płatności. 
6) PŁATNOŚCI I DOSTAWA
6.1. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty poprzez skorzystanie z:
Przelewy24
ApplePay
GooglePay

6.3. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura VAT przesyłana drogą elektroniczną.
7) DOSTĘP DO TREŚCI CYFROWYCH
7.1. Usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu Treści Cyfrowych świadczona jest za pośrednictwem Platformy przez określony w opisie Treści Cyfrowej okres czasu. Dostęp do Treści Cyfrowych możliwy jest 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem ust. 9.5 Regulaminu. 
7.2. Dostęp do Treści Cyfrowych oferowany jest w ramach kursu video na różnych poziomach zaawansowania
7.3. Świadczenie usługi rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług zgodnie z ust. 5 niniejszego Regulaminu tzn. od tego momentu rozpoczyna się bieg okresu, na który został wykupiony dostęp do Treści Cyfrowych. 
7.4. Klient ma dostęp do wykupionych Treści Cyfrowych za pośrednictwem swojego Konta Użytkownika w zakładce “Moje kursy”. 
8) PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysyłkę pisma na adres: Akademia Śpiewu Anna Kamieńską ul. Racławicka 39, 41 – 506 Chorzów lub poprzez e-mail na adres kontakt@feminizacjaglosu.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
8.2. Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9) ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
9.1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niepoprawne wykonywanie ćwiczeń prezentowanych w ramach Treści Cyfrowych przez Klienta i ich następstwa.
9.2. Przystępując do ćwiczeń i wykonywania zadań, o których mowa powyżej Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie proponowanej aktywności fizycznej.
9.3. Ćwiczenia prezentowanych w ramach Treści Cyfrowych nie stanowią diagnozy lekarskiej. W przypadku występowania problemów zdrowotnych Klient powinien skonsultować się z lekarzem przed przystąpieniem do zajęć i wykonywania ćwiczeń.
9.4. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę nie powodują okoliczności niezależne od Usługodawcy, w szczególności: (a) niesprawność sprzętu należącego do Klienta, (b) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub (c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające z postępowania sprzecznego z Regulaminem lub zaniechania Klienta.
9.5. Usługodawca dokłada wszelkich starań by Treści Cyfrowe w ramach Platformy były na najwyższym poziomie i były dostępne bez przerw, jednakże Usługodawca zastrzega prawo do czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia niezbędnej konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy. W takiej sytuacji Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Platformie. 
10) REKLAMACJE
10.1. W przypadku niewykonania lub nienależytej realizacji złożonego zamówienia Klient ma prawo złożyć reklamację
10.2. Reklamacje mogą być składane przez Klienta pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub elektronicznie na adres kontakt@feminizacjaglosu.pl
10.3. W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Usługodawca może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
10.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.
10.5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.
10.6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.
11) NEWSLETTER
11.1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Usługodawcy.
11.2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć oraz zgodę na jego otrzymywanie oraz podały adres poczty elektronicznej.
11.3. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W w tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą pisząc na adres: kontakt@feminizacjaglosu.pl
12) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
12.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Platformy czy znajdującego się formularza kontaktowego
12.3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych Klientów. 
12.4. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies. 
13) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Platformy (Treści Cyfrowe, nazwa, logo, zdjęcia, opisy, oprogramowanie, przykłady realizacji itd.), w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy lub od których uzyskał stosowne zgody, chyba że w ramach Platformy jednoznacznie wskazano inaczej. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie tych treści bez zgody Usługodawcy lub podmiotów, o których mowa powyżej, w tym przede wszystkim używanie ich do jakichkolwiek celów handlowych lub marketingowych.
14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. W trakcie korzystania z Portalu oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
14.2. Usługodawca może w celach związanych z badaniem satysfakcji wysyłać na adres e-mail Klientów komunikację z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji.
14.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
14.4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.01.2024

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach z feminizacji głosu na Platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów dydaktycznych) wyłącznie do celów nauki własnej ograniczonej wyłącznie do użycia przez (jednego, określonego) Użytkownika i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

Created with